Skip to content

Persbericht Centrumvisie Hoevelaken Nijkerk, 3 oktober 2018

Vandaag is de ‘Centrumvisie Hoevelaken’ door de Visiegroep centrum Hoevelaken aangeboden aan de wethouders Wim Oosterwijk en Mariëlle Broekman . Deze visie geeft een samenhangend toekomstbeeld van een gedroomd, kloppend hart van Hoevelaken weer. De visie is het resultaat van gesprekken binnen de Visiegroep centrum Hoevelaken waarin ondernemers, inwoners en sociaal-culturele partijen zijn vertegenwoordigd. De verwachting is dat deze visie in november in het college wordt behandeld. Begin 2019 verwacht de Visiegroep een reactie van de gemeenteraad over hoe de verdere uitwerking van de visie vorm en inhoud krijgt.

Deze visie is een uitvloeisel van de Dialoog Samen aan Zet uit 2017. De gemeente Nijkerk heeft in het voorjaar 2018 ingestemd om een Visiegroep te faciliteren om een breed gedragen visie voor het centrum van Hoevelaken op te stellen. Een centrum dat functioneel, infrastructureel én ruimtelijk een kwaliteitsimpuls krijgt dat past bij de identiteit van het dorp en aansluit op de behoeften van inwoners en consumenten. De Visiegroep wordt hierbij ondersteund door bureau SAB, adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling. De eerste resultaten zijn op 2 juli gepresenteerd, getoetst en besproken met 200 mensen die de inloopbijeenkomst hebben bijgewoond. De uitkomsten hiervan zijn meegewogen in de uiteindelijke visie die het college vandaag in ontvangst heeft genomen.

Bouwstenen en sleutelprojecten

De ‘Centrumvisie Hoevelaken’ kan als samenhangend toekomstbeeld in meerdere stappen en fasen werkelijkheid worden. Het is opgebouwd uit vijf bouwstenen: de dorpspleinen De Brink en De Wiekslag; de Stuw als maatschappelijk brandpunt van het centrum, het manifestatieterrein, de gebouwen en de Westerdorpsstraat. Deze bouwstenen zijn vertaald in een ruimtelijk basisidee waarbij is uitgegaan van versterking van het centrum als geheel. Daarnaast is een aantal concrete sleutelprojecten in de visie opgenomen. Dit zijn projecten in de openbare ruimte waar de gemeente als grondeigenaar direct mee kan starten. Zoals bijvoorbeeld het verbinden en vergroenen van de twee dorpspleinen. Ook zijn er sleutelprojecten in de gebouwde omgeving, maar daarvoor zijn meerdere gesprekken met de pandeigenaren en investeerders nodig.

Vervolg

De Visiegroep zit niet stil. Gesprekken met pandeigenaren zijn in volle gang met de vraag om mee te investeren in een (economisch) aantrekkelijk centrum dat ook ruimte biedt voor senioren- en starterswoningen. De Visiegroep is erg benieuwd naar de reactie op deze visie van de gemeenteraad begin 2019. Vrij snel daarna organiseert de Visiegroep weer een inloopbijeenkomst voor de Hoevelakense gemeenschap. Als er groen licht komt voor een aantal sleutelprojecten in de openbare ruimte, zal dit in verschillende werkgroepen worden uitgewerkt. De Visiegroep zal dan ook een oproep doen aan mensen die hierbij betrokken willen zijn. Al met al meent de Visiegroep dat er een gedegen centrumvisie is uitgewerkt dat recht doet aan Hoevelaken, zijn inwoners en haar bezoekers.

 

Download de Centrumvisie Hoevelaken hier

Back To Top