Skip to content

In april 1930 werd de eerste steen gelegd voor een verenigingsgebouw in Hoevelaken, aan de Stoutenburgerlaan. Dit werd aan het dorp ter beschikking gesteld door de familie Van Aalst, de bewoners en eigenaren van Huize Hoevelaken. Vrij snel na de ingebruikname werd de aanvankelijke doelstelling van het gebouw veranderd in dat van Dorpshuis.

In de loop van de jaren vijftig was het gebouw door de toename van het aantal inwoners en daarmee het aantal verenigingen in het dorp veel te klein geworden. Meer dan 50 verenigingen in Hoevelaken waren destijds lid van het Dorpshuis. Daarom vatte de heer J. van Aalst het plan op om een nieuw dorpshuis op te richten. Op 10 maart 1955 werd op initiatief van het gemeentebestuur en de heer Van Aalst de “Vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van verenigingsgebouwen te Hoevelaken” opgericht. De eerste bestuursleden waren burgemeester E.Ph. Veen, voorzitter, gemeentesecretaris H.M. Beentjes, secretaris en C.J.K. van Aalst, zoon van J. van Aalst, als lid van het bestuur. De kosten van het nieuwe gebouw werden geschat op fl. 100.000; dit werd uiteindelijk fl. 113.000. De familie Van Aalst stelde zelf daarvoor fl. 35.000 als lening ter beschikking, deels door verkoop van het oude gebouw aan de gemeente. De dorpsbewoners brachten fl. 23.500 bij elkaar, onder meer door een huis-aan-huis collecte. De gemeente paste fl. 10.000 bij en gaf de grond ‘om niet’ in erfpacht. De rest kwam onder meer van de provincie en de Stichting tot Ontwikkeling van de Noord West Veluwe.

Het nieuwe dorpshuis werd gebouwd aan de Meerveldlaan in Hoevelaken en kreeg de naam “De Stuw”. Op 24 maart 1961 werd het gebouw feestelijk geopend door Mr. H.W. Bloemers, commissaris der Koningin in Gelderland, onder begeleiding van het fanfarekorps “te Hoevelaken” met drumband.

Eind jaren zeventig was ook het gebouw aan de Meerveldlaan te klein geworden. Het gemeentebestuur heeft toen de behoefte aan een groter dorpshuis ingepast in een integraal plan voor het dorp, dat ook een zwembad, bibliotheek en nieuwe sportvelden omvatte. Het college kon hiervoor putten uit een fonds “recreatieve voorzieningen” en loste daarmee in een klap alle problemen op. De vereniging stopte haar hele kapitaal van 250.000 gulden erin en er kwam subsidie van het Rijk beschikbaar, doordat de kelder als atoombomvrije schuilplaats voor de bevolking werd gebouwd. Verder werden door de provincie fondsen ter beschikking gesteld. De familie van Aalst had inmiddels haar lening omgezet in een legaat. Het nieuwe dorpshuis werd gebouwd aan De Brink, als onderdeel van een nieuw plan met winkels en appartementen, centraal in het dorp. De grond werd door de gemeente in erfpacht langdurig ter beschikking gesteld. Het gebouw aan de Meerveldlaan werd Openbare Bibliotheek.

De opening van de nieuwe “Stuw” vond op 17 november 1980 plaats. Er werd een vaste beheerder aangesteld en veel werkzaamheden werden door vrijwilligers verricht. De gemeente stond gedurende de eerste 3 jaren garant voor een sluitende exploitatie. In de jaren ’80 kregen verschillende sportverenigingen een eigen onderkomen; voor hen belangrijk voor de eigen identiteit en om via de baropbrengsten de exploitatie rond te krijgen. Uiteraard had dit zijn weerslag op de exploitatie van De Stuw, doordat het verhuren van ruimtes onder druk kwam te staan. Voor de opvolgende besturen was dit geen gemakkelijke opgave.

De komst van vaste huurders vanaf 2003 had een gunstig effect op de exploitatie. Het gebouw werd daarmee een multifunctioneel gebouw, geëxploiteerd door de “Vereniging Dorpshuis Hoevelaken”, sinds 7 augustus 2001 de nieuwe naam van de vereniging.

Ondertussen nam het gebruik van zaalruimtes door lokale verenigingen en stichtingen steeds verder af; hiermee kwam de functie als Dorpshuis steeds meer “op de tocht” te staan en daarmee werd het ook lastiger om de exploitatie rond te krijgen. Het bestuur is daarom in 2015 een heroriëntatie gestart op de functie van De Stuw, onder de titel “Van Dorpshuis naar Huis van het Dorp”. Streven is om het gebouw daarmee weer een “huis van, voor en door het dorp” te laten zijn: een centrale plek voor maatschappelijke en culturele activiteiten in en voor het dorp. Hiertoe zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd samen met de leden en andere geïnteresseerde dorpsbewoners, om nieuwe activiteiten voor het dorp en De Stuw te inventariseren en zo mogelijk in gang te zetten. Daarnaast vonden gesprekken plaats met de Bibliotheek, Volksuniversiteit en Kunstcentrum Collage over mogelijke integratie in het dorpshuis; bij deze gesprekken was de gemeente Nijkerk nauw betrokken. Parallel hieraan is De Stuw inwendig onder handen genomen om de zalen aantrekkelijker te maken voor verhuur aan leden en derden.

2017 stond in het teken van een haalbaarheidsonderzoek naar een “Maatschappelijk Plein”, een nieuw gebouw met daarin onder andere het dorpshuis, een basisschool en de bibliotheek. Hoewel dit uiteindelijk niet haalbaar bleek,  is dit wel de aanjager geweest om een breed gedragen integrale visie te ontwikkelen voor het centrum van Hoevelaken, waarin De Stuw in gemoderniseerde en uitgebreide vorm haar plaats krijgt als sociaal-cultureel hart van Hoevelaken. Op 3 oktober 2018 is deze visie aangeboden aan het college.

De nieuwe ontwikkelingen vereisen slagvaardigheid van het bestuur. Om die reden is op 21 augustus 2018 een al lang bestaand voornemen gerealiseerd om de vereniging om te vormen in een stichting, met de naam “Stichting De Stuw Hoevelaken”.

Back To Top